rosochacka_ok
dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak

Konsultant merytoryczny kursu, socjolożka, od 2006 roku adiunkt w Katedrze Studiów Rodziny i Patologii Społecznej, a od 2010 r. – kierownik Podyplomowych Studiów Edukacji Niezależnej na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Główne działania naukowe, w tym dydaktyczne, obejmują dyscypliny socjologii starości i starzenia się – zwłaszcza problemy szeroko rozumianej aktywności seniorów, socjologii rodziny oraz pracy socjalnej. Tematy podejmowane w dotychczasowych badaniach to: więzi społeczne i rodzinne młodzieży gimnazjalnej, proces usamodzielnienia wychowanków rodzinnych domów dziecka, efektywność działań organizacji pomocy społecznej, postawy społeczności lokalnych wobec osób starszych, wdrażanie innowacyjnych metod pracy socjalnej. Ekspercko związana z Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych (m.in. projekt „Aktywny senior- najlepszy rzecznik swoich społeczności”), Instytutem Spraw Publicznych (m.in. projekt „Wyzwania demograficzne. Budowanie zintegrowanego systemu wsparcia i aktywizacji ludzi starszych i ich rodzin”) i Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich (Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych).